Van onderzoek naar beroepsonderwijs

De AWVB onderschrijft de kracht van samenwerken tussen wetenschap en beroepsonderwijs en maakt zich daar sterk voor. Samen met het mbo creëert de AWVB lesmodules voor (toekomstige) zorgprofessionals op basis van wetenschappelijke kennis. Op 7 november 2023 hield de AWVB een goedbezocht mini-symposium om de waarde van deze unieke en duurzame samenwerking te benadrukken. Daags erna verscheen de gelijknamige publicatie ‘Van onderzoek naar beroepsonderwijs’. Tijdens het mini-symposium werd bovendien een nieuwe lesmodule gelanceerd.

Cecile Stallenberg (lid stuurgroep AWVB en voormalig bestuurder Dichterbij), prof. dr. Petri Embregts (hoogleraar AWVB) en Frank Bluiminck (directeur MBO Raad) spraken tijdens het mini-symposium over de belangrijke verbinding tussen universiteit en mbo, die veel kan opleveren voor het beroepsonderwijs én het werkplekleren. In de publicatie ‘Van onderzoek naar beroepsonderwijs’ delen zij eveneens hun visie op het nut en de noodzaak van samenwerking tussen universiteit en mbo. Stallenberg: “Het is belangrijk dat mensen die in de zorg werken wetenschappelijk onderbouwde kennis en handvatten aangereikt krijgen, die helpen bij wat ze meemaken in de praktijk. De kennis uit delesmodules van de AWVB is heel herkenbaar en direct toepasbaar, daarmee verrijk je het opleidingsprogramma.” Embregts benadrukt dat zorgprofessionals leren en werken in een maatschappelijke context die snel verandert. “Zij moeten snel, actief en proactief kunnen meebewegen met veranderingen en kansen in de zorg. Hiervoor hebben ze onderwijs nodig dat rust op een stevig fundament, met bijvoorbeeld actuele kennis om met complexe situaties en gedrag om te gaan.” Ook Bluiminck juicht het toe dat onderzoek zijn weg vindt naar het onderwijsprogramma in het mbo. “Zodat je kennis en inzichten kunt ontsluiten voor studenten die een beroep leren of voor mensen die willen doorleren in het kader van een leven lang ontwikkelen.”

Cecile Stallenberg, Dichterbij
Het is belangrijk dat mensen die in de zorg werken wetenschappelijk onderbouwde kennis en handvatten aangereikt krijgen, die helpen bij wat ze meemaken in de praktijk.
Cecile Stallenberg, lid stuurgroep AWVB

Vijfde lesmodule gereed
MBO Raad-directeur Bluiminck nam tijdens het mini-symposium de vijfde en nieuwste lesmodule in ontvangst: ‘Belevingsgerichte zorg voor ouderen met een verstandelijke beperking’. In deze lesmodule leren huidige en toekomstige begeleiders hoe zij ouderen met een verstandelijke beperking zo optimaal mogelijk kunnen ondersteunen met het aanbieden van belevingsgerichte zorg. De module is gebaseerd op een promotieonderzoek. Belevingsgerichte zorg richt zich op het begrijpen van, aanpassen aan en verbinding maken met (de belevingswereld van) deze doelgroep en biedt handvatten om hen optimaal te ondersteunen. De lessen binnen de module maken op een toegankelijke en interactieve manier duidelijk wat belevingsgerichte zorg aan ouderen met een verstandelijke beperking betekent en hoe dit vorm kan krijgen. 

Cecile Stallenberg, Petri Embregts en Frank Bluiminck

Vlnr: Cecile Stallenberg, Petri Embregts en Frank Bluiminck met de vijfde en nieuwste AWVB-lesmodule over belevingsgerichte zorg voor ouderen met een verstandelijke beperking. 

Mbo-kwalificatiedossier 
De lesmodules van de AWVB passen binnen het huidige mbo-kwalificatiedossier en gaan over thema’s waar zorgprofessionals in de gehandicaptensector mee te maken kunnen krijgen in de dagelijkse praktijk, zoals verslaving of zelfbeschadigend gedrag. Ook in 2024 verwacht de AWVB weer nieuwe lesmodules uit te kunnen brengen die zijn gebaseerd op de resultaten van promotieonderzoeken. De lesmodules zijn primair ontwikkeld voor opleidingsfunctionarissen van interne academies van zorgorganisaties en docenten van mbo-opleidingen aan toekomstige zorgprofessionals. Zij kunnen de modules gratis downloaden via de website van de AWVB. Een overzicht van alle modules vind je hier