Bijdragen aan toekomstbestendige zorg

De AWVB in 2023

In het licht van de grote uitdagingen waar de langdurige zorg momenteel voor staat, draagt de AWVB met haar onderzoek bij aan duurzame en toekomstbestendige zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Hieronder stippen we een aantal activiteiten aan die in 2023 vanuit dat perspectief plaatsvonden.

Subsidie voor onderzoek naar doorontwikkeling ‘Sterker dan de kick’ 

Sterker dan de kick

De AWVB heeft in 2023 een subsidie ontvangen van ZonMw voor onderzoek naar de doorontwikkeling van de interventie Sterker dan de kick. Deze training is ontwikkeld om mensen met een licht verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid te motiveren tot gedragsverandering bij een verslaving, zodat ze niet terugvallen in oude gewoontes. De subsidie is een mooi voorbeeld van hoe de AWVB interventies door ontwikkelt naar evidence based interventies. Met de subsidie kan de AWVB een belangrijke stap zetten van ‘theoretisch onderbouwde’ naar ‘bewezen effectieve’ interventie. Lees meer

Werkplekleren in de gehandicaptenzorg 

Werkplekleren in de gehandicaptenzorg

In 2023 heeft de AWVB - in samenwerking met het departement Human Resource Studies van Tilburg University en in opdracht van ZonMw - onderzoek gedaan naar werkplekleren in de gehandicaptenzorg. Op verzoek van ZonMw is een overzicht samengesteld van in de praktijk gebruikte methoden om werkplekleren te ondersteunen in de zorg voor mensen met een beperking. De focus van het onderzoek lag op het bevorderen van kennis, competenties en attitudes die mbo-gediplomeerde zorgprofessionals nodig hebben bij het uitvoeren van hun vak. Via een literatuuronderzoek zijn de belangrijkste begrippen rondom (effecten van) werkplekleren verkend en gedefinieerd. Vervolgens zijn interviews gehouden met 18 organisaties in de zorg voor mensen met een beperking, rond 32 casussen van werkplekleren. In april 2024 is het eindrapport met de resultaten van het onderzoek verschenen.

Nieuwe subsidie voor onderzoek ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigheid en hun naasten

Zeer verheugd is de AWVB over een nieuwe subsidie die in 2023 is toegekend vanuit het ministerie van VWS voor onderzoek naar het doorontwikkelen van kennis over ervaringsdeskundigheid en ervaringskennis van mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten. Hoogleraar Petri Embregts: “Door kennis en kunde van mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten optimaal te benutten, kan zorg en ondersteuning ook daadwerkelijk beter aansluiten op hun behoeften.” Lees meer

Langlopende dataverzameling via panel met ervaringsdeskundigen

Centerdata

In 2023 is de AWVB gestart met de voorbereidingen voor het samenstellen van een panel van ervaringsdeskundigen met een licht verstandelijke beperking. Doel is om de deelnemers aan het panel relevante onderzoeksvragen voor te kunnen leggen en om langlopende dataverzameling uit te voeren. De AWVB werkt hierbij samen met Centerdata (verbonden aan Tilburg University), specialist in panelonderzoek. 

Participatie ervaringsdeskundigen in wetenschappelijk onderzoek 

Focus op onderzoek

De AWVB onderstreept het belang en de waarde van de inbreng van ervaringsdeskundigen bij wetenschappelijk onderzoek naar de zorg en de kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking. Bijvoorbeeld tijdens het congres ‘Focus op onderzoek’ op 15 juni 2023 in Amersfoort, waar prof. dr. Petri Embregts een mooi gesprek had met ervaringsdeskundigen over het participeren als onderzoeksdeelnemer, als lid van een adviesraad of als co-onderzoeker. Lees meer

AWVB on tour afgerond

AWVB On Tour

Met de ‘AWVB on tour’ bracht de AWVB in 2022 en 2023 kennis uit wetenschappelijk onderzoek letterlijk naar de praktijk van de gehandicaptenzorg. Tijdens deze feestelijke bezoeken met inhoudelijke mini-symposia kwamen onderzoeksthema’s aan bod zoals Eigen regie & ervaringsdeskundigheid, Familie, Kwaliteitszorg & vakmanschap en E-health. De inspirerende en verbindende tour langs partnerorganisaties in het kader van het 10-jarig jubileum van de AWVB werd in oktober 2023 afgerond. 

Internationaal aansluiten 

AWVB Internationaal aansluiten

De AWVB trekt vaak het land in om bij partner- en andere (zorg)organisaties kennis te delen over wetenschappelijk onderzoeken naar het leven van en de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten. Daarnaast verzorgt de AWVB ook regelmatig presentaties voor een buitenlands publiek over haar onderzoeken en de manier waarop we deze kennis borgen in de zorgpraktijk en het onderwijs. Zo waren we in 2023 onder meer te gast op het EAMHID-congres ‘Best practices - better life’ in Helsinki (Finland) en het Self-Determination Theory Congres in Orlando (Verenigde Staten). Ook verzorgden we een online gastcollege aan de Universitas Gadjah Mada (UGM) van Yogyakarta in Indonesië over het onderzoek naar de ervaringen van mensen met een verstandelijke beperking in Oekraïne tijdens de eerste maanden van de Russische invasie. Daarbij gingen we in op het belang van een inclusieve benadering van rampen en crises. Dit onderzoek lichtten we eveneens toe in Bochum (Duitsland), als onderdeel van de internationale workshop ‘Disability inclusive humanitarian action: where do we stand today?’. Tijdens de workshop gingen experts uit verschillende landen met elkaar in gesprek over ‘disability inclusion in humanitarian crises’.